TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd Hồ Chí Minh: 24 - 27/07/2019

                       Venue: Nhà Thi Đấu Phú Thọ                

    Địa chỉ: Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam.